Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtnemer: noTECHs
  2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat dan wel met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst met betrekking tot het verlenen van diensten (waaronder mede wordt verstaan: het geven van adviezen) door Opdrachtnemer.
  3. Aanbieding: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte en/of prijsopgave met betrekking tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer.
  4. Opdracht: iedere door Opdrachtgever (zowel mondeling als schriftelijk) aanvaarde Aanbieding.
  5. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die met betrekking tot het verlenen van diensten (waaronder mede wordt verstaan: het geven van adviezen) door Opdrachtnemer tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1       Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Opdrachtgever gedane aanvragen, op de door Opdrachtnemer uitgebrachte Aanbiedingen, op Opdrachten van Opdrachtgever, op opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer en op alle door Opdrachtgever met Opdrachtnemer te sluiten en gesloten Overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten (waaronder mede wordt verstaan: het geven van adviezen) door Opdrachtnemer.

2.2       Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden stellen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever terzijde, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

2.3       Afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.4       Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op latere door Opdrachtgever gedane aanvragen, op de door Opdrachtnemer uitgebrachte Aanbiedingen, op Opdrachten van Opdrachtgever, op opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer en op alle door Opdrachtgever met Opdrachtnemer te sluiten en gesloten Overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten (waaronder mede wordt verstaan: het geven van adviezen) door Opdrachtnemer.

2.5       Mocht enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.

 

Artikel 3 Aanbieding en Opdracht

3.1       Alle door Opdrachtnemer gedane Aanbiedingen, waar dan ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen steeds door Opdrachtnemer worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2       Alle door Opdrachtnemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maat– en gewicht opgaven, berekeningen, mededelingen omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties en dergelijke die door Opdrachtnemer worden verstrekt, zijn voor Opdrachtnemer niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de kwaliteit van de door Opdrachtnemer te verlenen van diensten.

3.3       Alle Aanbiedingen worden door Opdrachtnemer naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Opdrachtnemer staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.

3.4       Indien Opdrachtgever bij de aanvraag documenten, gegevens, tekeningen en dergelijke aan Opdrachtnemer verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal Opdrachtnemer zijn Aanbieding hierop baseren.

3.5       Indien Opdrachtgever de Aanbieding van Opdrachtnemer niet aanvaardt, is Opdrachtnemer gerechtigd om aan Opdrachtgever in rekening te brengen alle kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken om de Aanbieding te doen.

3.6       Opdrachtgever kan de Opdracht slechts annuleren indien Opdrachtnemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te vergoeden die Opdrachtnemer lijdt ten gevolge van de annulering. Deze schade wordt vastgesteld op minimaal 30% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van de daadwerkelijke door hem geleden schade als gevolg van de annulering van de Opdracht door Opdrachtgever.

3.7       De bevoegdheid tot annulering van de Opdracht vervalt indien de overeengekomen diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn verleend.

3.8       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens hem geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van de annulering van de Opdracht door Opdrachtgever

 

Artikel 4 Totstandkoming, uitvoering en wijziging van de Overeenkomst

4.1       Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de Opdracht daartoe schriftelijk heeft aanvaard of indien door Opdrachtnemer uitvoering aan de Opdracht wordt gegeven.

4.2       Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in het kader van de totstandkoming, uitvoering en wijziging van een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever door een functionaris of werknemer van Opdrachtgever worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens Opdrachtgever te zijn verricht en binden Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich er jegens Opdrachtnemer niet op beroepen dat ter zake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om Opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen of te binden.

4.3       Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is Opdrachtnemer gerechtigd om bepaalde diensten te laten verrichten door derden.

4.4       Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen of indien de Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd conform de wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen.

4.5       Indien de wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst gevolgen hebben voor de prijs en/of termijn waarbinnen de diensten moeten zijn verleend, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1       Alle prijzen van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten zijn uitgedrukt in Euro en steeds exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer te maken kosten zoals reis- en verblijfskosten.

5.2       ndien de kostprijs van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook stijgt, is Opdrachtnemer gerechtigd om de prijs zonder voorafgaande kennisgeving dienovereenkomstig te verhogen en door te berekenen aan Opdrachtgever, met dien verstande dat bekende toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging moeten worden vermeld.

 

Artikel 6 Betaling

6.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim is. Opdrachtgever is in geval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijke schade te vorderen, is Opdrachtgever in dat geval gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan Opdrachtnemer te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.

6.2       Indien Opdrachtnemer de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing, ook indien voormelde kosten een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

6.3       Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.

6.4       Indien Opdrachtnemer redenen heeft eraan te twijfelen dat Opdrachtgever zijn financiële verplichtingen zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om te allen tijde van Opdrachtgever (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat Opdrachtgever een, ter beoordeling van Opdrachtnemer, deugdelijke zekerheid stelt.

6.5       Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

6.6       Verrekening of schuldvergelijking door Opdrachtgever is nimmer toegestaan.

6.7       Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Opdrachtnemer te allen tijde bindend.

 

Artikel 7 Termijnen

7.1       De door Opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de diensten moeten zijn verleend, zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven termijnen dient Opdrachtnemer uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de opgegeven termijnen. Opdrachtnemer heeft in geval van overschrijding van de opgegeven termijn evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de opgegeven termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de Overeenkomst in stand laat.

7.2       De door Opdrachtnemer opgegeven termijnen beginnen eerst te lopen op de dag zoals vermeld in de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer, dan wel op de dag waarop alle benodigde gegevens of (hulp)middelen in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Onverminderd het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, beginnen de door Opdrachtnemer opgegeven termijnen bovendien eerst te lopen op de dag waarop Opdrachtnemer de vooruitbetaling heeft ontvangen ingeval partijen een vooruitbetaling zijn overeengekomen.

 

Artikel 8 Inspecties en reclames

8.1       Opdrachtgever is verplicht de verleende diensten terstond na verlening op eventuele tekortkomingen te controleren. Eventuele tekortkomingen moeten door Opdrachtgever terstond nadat zij zijn geconstateerd schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

8.2       Opdrachtgever kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend maken indien de kennisgeving aan Opdrachtnemer later plaatsvindt dan zeven dagen na het moment waarop Opdrachtgever de eventuele tekortkomingen redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

8.3       Indien een reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt geacht, heeft Opdrachtnemer, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij de tekortkoming in zijn dienstverlening te herstellen, hetzij voor de verleende diensten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde.

8.4       De aanwezigheid van een tekortkoming zoals bedoeld in dit artikel geeft Opdrachtgever niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.

             

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1       Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht van de vorderingen uit hoofde van iedere met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst of krachtens een zodanige Overeenkomst tevens ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede van de vorderingen wegens tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van die Overeenkomsten, blijven de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in

het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geleverde en nog te leveren goederen (zoals door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte adviezen/rapporten, software en elektronische bestanden) eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd de goederen die in zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen indien Opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten niet nakomt, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om ontbinding dan wel nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

9.2       Zolang op de goederen van Opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever niet gerechtigd om deze goederen te verwerken, te vervreemden, te verhuren of op andere wijze onder welke titel dan ook in gebruik te geven aan derden of om daarop enige vorm van zekerheid te vestigen, tenzij een en ander geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

9.3       Indien de tussen partijen gesloten Overeenkomst op verzoek van een der partijen wordt ontbonden en er op de goederen van Opdrachtnemer nog een eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever gehouden om deze goederen terstond aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een vordering zijnerzijds te verrekenen met deze goederen dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stelling op te schorten.

9.4       In afwijking van het bepaalde in artikel 16 lid 1 worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land op welk grondgebied de goederen zich op het tijdstip van levering bevinden.

9.5       In geval van voor export bestemde goederen worden, in afwijking van lid 4 van dit artikel, de goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor Opdrachtnemer gunstiger bepalingen bevat dan het op grond van lid 4 van dit artikel toepasselijke recht.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1      Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend werkstakingen, stagnatie in de aanvoer van goederen, calamiteiten bij Opdrachtnemer, andere bedrijfsstoornissen en maatregelen van overheidsinstanties.

10.2      Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

10.3      Indien de overmachtstoestand zes maanden duurt, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt. Ook in geval van ontbinding is Opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever verplicht.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1      Behoudens voor zover de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade), direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie deze is veroorzaakt. Ingeval de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de door zijn verzekeraar gedane uitkering.

11.2      Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens hem geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaan dan de aansprakelijkheid die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer kan doen gelden, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

11.3      Binnen het kader van de beperking van de aansprakelijkheid in voorgaande leden is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten die door Opdrachtnemer zelf of in zijn opdracht zijn verricht.

  

Artikel 12  Opschorting en beëindiging

12.1      Opdrachtnemer is gerechtigd om, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten en/of (b) die Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

  1. Opdrachtgever enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  2. ten aanzien van Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is aangevraagd

dan wel indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, schuldsanering is aangevraagd;

  1. de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
  2. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van

Opdrachtgever;

  1. Opdrachtnemer gegronde redenen heeft om te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn om aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten te voldoen en Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

12.2        Alle vorderingen die Opdrachtnemer in de gevallen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.

12.3        Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens Opdrachtnemer op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen.

12.4        Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

 

Artikel 13 Intellectueel Eigendom

13.1      Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen enz., zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer.

13.2      Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, nagemaakt, openbaar gemaakt of aan derden ter inzage worden verstrekt c.q. ter beschikking worden gesteld.

13.3      Slechts na schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Opdrachtnemer mag Opdrachtgever gebruik maken van de handelsnamen en merken die door Opdrachtnemer in het handelsverkeer worden gebezigd. Opdrachtgever is gehouden om nauwgezet de aanwijzingen van de door Opdrachtnemer gevoerde handelsnamen en merken op te volgen.

13.5      Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij Opdrachtnemer berusten.

 

Artikel 14  Geheimhouding

Partijen verplichten zich over en weer tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle feiten en omstandigheden waarover partijen in het kader van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten mochten beschikken.

 

Artikel 15 Algemene voorzieningen

15.1      Opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij Opdrachtnemer hiermee schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd.

15.2      Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van tot stand komen van de Overeenkomst zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving van een of meer bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1      Op alle transacties waarvoor deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

16.2      Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.

16.3      In geval van verschillen tussen deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2014.